เปิดสอบงานราชการ
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!ประกาศรับสมัครงาน  โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
 
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 
สวัสดิการ ประกันสังคม 
 
คุณสมบัติ 
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ 
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ่านวน 278 คน และผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐาน ทีโอที โครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอที 
ด้านช่างอย่างน้อย 1 ด้าน (Fiber, ADSL, Wifi, Wi net ฯลฯ) จากสถาบันวิชาการทีโอที 
3. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานติดตั้ง ตรวจแก้โทรศัพท์พื้นฐาน 
4. มีความคิดริเริ่ม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาวะแวดล้อมที่ เกิดเหตุการณ์ของ
ปัญหาได้อย่างรอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก 
6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที กระท่าโดยประมาท หรือ 
ความผิดลหุโทษ 
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
8. ไม่เป็นบุคคลที่พฤติกรรมเกี่ยงข้องกับสารเสพติดให้โทษ 
9. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
10. เพศชายต้องพ้นภาระจากการเกรณฑ์ทหารแล้ว 
 
หน้าที่งาน 
งานด้านช่าง เกี่ยวกับงานสร้าง ติดตั้ง ย้าย รื้อถอน ตรวจแก้ และบ่ารุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์ 
ระบบสื อสัญญาณ วางสายตัดต่อบ่ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน่าแสง และงานอื นๆ ที ได้รับมอบหมาย 
 
เวลาปฏิบัติงาน 
 วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั วโมง ให้มีเวลาพัก 1 ชั วโมง 
หรือตามที่ส่วนงานกำหนด 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 
จำนวน 150 อัตรา 

กรอกใบสมัคร คลิ๊ก
 


หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เว็บไซต์ : http://www.tot-os.co.th/index2.html
เปิดรับสมัครถึง 13 มิ.ย. 2557


Tag: งานรัฐวิสาหกิจ,บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด,งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี(สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
-> เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ 10 อัตรา ด่วน !!

งานยอดฮิต
จังหวัดสตูล
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมปศุสัตว์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย