เปิดสอบงานราชการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคล หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)  


ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2550 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การด าเนินการทางวินัย การลงโทษ 
และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้าง การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย 
การด าเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554

โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ตำแหน่งหมายเลข 1 นิติกรอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส ระดับ 5 - 6 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 3 วิศวกร ระดับ 3 - 4 ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 4 วิศวกร ระดับ 3 - 4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 5 ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 6 ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 7 เจ้าหน้าที่การต่างประเทศอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 9 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 10 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 11 เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ ระดับ 2 - 4 ฝ่ายอำนวยการกลาง ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 12 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 13 เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 - 4 ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 15 วิศวกร ระดับ 3 - 4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 16 สถาปนิก ระดับ 3 - 4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 17 ช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง) (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 18 เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 19 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 20 เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 21 ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงราย (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 22 เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 3 - 4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 23 เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 - 4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 24 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 25 เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 26 ช่างเทคนิค ระดับ 2 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 27 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3 ฝ่ายการพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 28 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 
ตำแหน่งหมายเลข 29 เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26)
 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สมัครออนไลน์คลิ๊ก 
http://jobs.airportthai.co.th/

สิ้นสุดการรับสมัคร 2014-05-26

แนะนำวิธีการสมัครงาน
- เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
กรอกข้อมูลลงในแบบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน
ให้ครบถ้วน
เมื่อยืนยันการสมัครงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
หลังจากยืนยันการสมัครงานแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร 100 บาท
ผ่านธนาคารกรุงไทย/ธนาคารทหารไทย ภายในวันพุธที่ 28 พ.ค.57
การสมัครงานจึงจะสมบูรณ์
หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินของตนเองภายหลังจากชำระเงิน 2 วันทำการผ่านทาง website การรับสมัครงานของ ทอท.
ถ้ามีปัญหาในการสมัครงาน กรุณาติดต่อ คุณวสุรัตน์ 0-2535-4049 หรือ คุณวริศรา 0-2535-1445 (ในวันทำการของ ทอท. ระหว่างเวลา 08:00 - 12:00 และ 13:00 - 17:00 น.)

 หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
เว็บไซต์ : http://jobs.airportthai.co.th/
เปิดรับสมัครถึง 27 พ.ค. 2557


Tag: งานรัฐวิสาหกิจ,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ,งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
-> ข่าวสาร เปิดสอบ นายสิบตำรวจ ในสังกัด ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา คาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ในเดือน พ.ค.2557

งานยอดฮิต
จังหวัดสตูล
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมปศุสัตว์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย